Skip to main content

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

a. Foreningens navn er ”Frivilligcenter Rebild ”

b. Foreningens hjemsted er Rebild Kommune

c. Foreningen er medlem af Landsforeningens FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) og kan melde sig ind i andre relevante organisationer.

§2 Formål

Foreningen har som formål:

a. At forbedre rammerne for de frivillige fællesskaber i Rebild kommune, gennem støtte og synliggørelse.

b. At understøtte deltagelse i og udvikling af de frivillige fællesskaber i Rebild kommune.

c. At styrke kvaliteten og mangfoldigheden i de frivillige fællesskaber i Rebild kommune.

d. At understøtte en helhedsorienteret social indsats og forebygge ensomhed blandt borgere i Rebild kommune.

§3 Medlemmer

a. Som medlemmer kan optages personer, grupper og foreninger, der støtter foreningens mål, arbejde og har virke i Rebild kommune.

b. Indmeldelse sker via Frivilligcenter Rebilds hjemmeside eller ved personligt fremmøde. Udmeldelse sker via skriftlig henvendelse til Frivilligcenteret.

c. Ved indmeldelse betales et engangskontingent. Kontingentets størrelse bliver fastsat på den årlige ordinære generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen.

c. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned, og medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen via et elektronisk medie, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

d. Generalforsamlingen kan om nødvendigt afholdes digitalt. Ved valg af mødesystem skal der sikres størst muligt tilgængelighed. Rammerne for digital afholdelse af generalforsamlingen fastsættes i en forretningsorden.

e. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret. Hvert medlem har én stemme.

f. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2. Valg af referent og 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i de ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af revisor for 1 år

10. Eventuelt

g. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

h. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 5 medlemmer er til stede, og den er rettidigt indkaldt.

i. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

j. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5 Bestyrelsen

a. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

b. Der kan i bestyrelsen maksimalt sidde et medlem fra samme gruppe eller forening.

c. Det tilstræbes, at der er en bred geografisk repræsentation i bestyrelsen, samt at de forskellige frivilligområder er repræsenteret.

d. Kandidater/stillere skal indsende skriftlig opstilling til bestyrelsen 14 dage forud for generalforsamlingen.
Opstilling skal indeholde personlig begrundelse for opstillingen.
I tilfælde af mangel på kandidater kan der søges supplerende kandidater på selve generalforsamlingen.
Listen med opstillede kandidater og indkomne forslag sendes via et elektronisk medie til medlemmerne en uge forud for generalforsamlingen.

e. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand og kasserer.

f. Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt.

g. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

h. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted via et elektronisk medie med angivelse af dagsorden.

i. På bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.

j. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret er til stede.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

k. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens leder. Foreningens leder deltager i bestyrelsens møder, som sekretær, uden stemmeret. Lønnet personale i Frivilligcenter Rebild kan ikke vælges til bestyrelsen.

§6 Økonomi

a. Regnskab og revision følger kalenderåret.

§7 Hæftelse og tegningsregler

a. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

b. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

c. Ved beslutninger om pantsætning, lånoptagelse og leasing er der tale om en samlet bestyrelsesbeslutning.

§8 Ændring af vedtægter

a. Beslutning om ændring af vedtægt, træffes af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning og vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.

b. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via et digitalt medie senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

c. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler. 

§10 Eksklusion

a. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og/eller misbruger foreningens formål.

b. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves simpelt flertal for en stadfæstelse af beslutningen.

§11 Foreningens opløsning

a. For at opløse foreningen kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

b. Ved opløsning af foreningen tilfalder dennes eventuelle formue frivillige formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning. Kan generalforsamlingen ikke blive enige herom overlades spørgsmålet til kommunalbestyrelsen.