Skip to main content

Fællesskaber(e)

- Samme om nye veje - 

I perioden 2023 til og med 2026 driver vi et spændende partnerskabsprojekt med titlen ’Fællesskaber(e) – sammen om nye veje’. Her skal vi udvikle et nyt tværsektorielt partnerskab, hvor vi sammen på tværs af civilsamfund, kommune, erhvervsliv m.fl. skal hjælpe flere børn og unge i Rebild Kommune i alderen 13-30 år ud af ensomhed og mistrivsel og ind i de frivillige fællesskaber. I partnerskabet skal vi arbejde med at:
  • Udvikle understøttende og brobyggende metoder og aktiviteter, som gør det lettere for de unge at komme i gang med og blive fastholdt i frivillige fællesskaber som aktive deltagere eller som frivillige.
  • Udvikle nye og innovative aktiviteter samt understøtte lokale foreninger i at nytænke igangværende, så det bliver muligt at inkludere flere.
Projektet skal munde ud i en samlet indsatsmodel for, hvordan vi sammen kan hjælpe flere unge ud af ensomhed og ind i fællesskabet i Rebild Kommune - og i resten af landet.
Projektet gennemføres af Frivilligcenter Rebild i tæt samarbejde med en række frivillige foreninger, Rebild Kommune, erhvervslivet og mange andre aktører. Vi er allerede 23 aktører i partnerskabet, og der er naturligvis plads til mange flere!
 
Der skal lyde en stor tak til Velux Fonden, som med en bevilling på 5.192.092 kr. har gjort projektet muligt. Du kan se nyheden fra Velux Fonden på deres hjemmeside, hvor du også kan læse om de andre projekter, som Velux Fonden har støttet under temaopslaget 'Psykisk Mistrivsel' https://veluxfoundations.dk/da/mental-trivsel-syv-projekter-faar-bevillinger

Publikationer

Analyse

Denne analyse afdækker muligheder, behov og udfordringer for de unge i projektets målgruppe og det lokale foreningsliv i Rebild Kommune.

Analysen er gennemført i perioden september til december 2023 og omhandler bl.a. følgende: 

  • Perspektiver på ungefællesskaber
  • Fællesskabets mange former - herunder dannelsen af det gode fællesskab og de unges vej til deltagelse 
  • Digitale/online fællesskaber
  • Foreningernes perspektiv - tendenser og erfaringer
  • De unges ønsker, og det vigtige for DEM i fællesskaberne

Læs hele rapporten ved at klikke på billedet til højre. Rigtig god læselyst!

Inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog er udarbejdet i forbindelse med ovenfor beskrevne analyse.

Formålet med dette inspirationskatalog er at samle op på og gøre projektets desk research lettere tilgængeligt for partnerne samt andre, der måtte have interesse i unges trivsel. Inspirationskataloget er inddelt i tre dele og er baseret på litteratursøgningen, der har været rettet mod:

  • Danske eller vestlige studier.
  • Studier med hele eller dele af målgruppen. Det vil sige, at studier, hvor der primært er undersøgt interventioner for unge borgere.

Litteratursøgningen omfatter danske rapporter, projekter og artikler. Studier ældre end 2000 inddrages ikke.

Første del centrerer sig primært om unges trivsel og ungefællesskaber samt unges erfaringer med foreningslivet.

Anden del handler primært om foreningsliv og fællesskabers rammer, viden og muligheder for sårbare unge. Dertil indgår en underdel omkring potentialer i digitale og online fællesskaber.

Tredje del præsenterer teoretiske og empiriske betragtninger på fællesskaber og unges trivsel.

Du kan læse inspirationskataloget ved at klikke på billedet til højre. Rigtig god læselyst!